English Español Thuɔŋjäŋ 简体中文 Tiếng Việt العربية
Ɣɛ̈ɛ̈ Ɣei

Yökyök Centrelink kaam COVID-19

Nyuuth puɔl yic ba ŋiëc buɔɔth yic rin ba ŋic lɔn tɛ̈u yïn kam kɔɔc kony, ku na ye keya, ka yï bë kuɔɔny yök kadä.

Dhuk yic Aköldiäk, ye nïn 18 Penbɛ̈t, 2020

Gɔc tɛ̈n...

Ye dɔm wëëu Centrelink wënthɛɛr?

Ɣɛ̈ɛ̈ Ɣei

Ca gany ɣön myGov lɔ̈kaɣukar?

Ɣɛ̈ɛ̈ Ɣei

Ca ɣön duun akuën ë myGov nuɛ̈ɛ̈t* ke Medicare wälä Mäktam Ajuër Ɣothralia (ATO)? * Lɔɔr ɣön duun myGov ba tïŋ ku tuany "Loilooi" tɔ̈u lɔ̈kaɣukar rin ba ŋic ye loilooi nɛn cë nuɛ̈ɛ̈t.

Ɣɛ̈ɛ̈ Ɣei

Apath, ɣön duun lɔ̈kaɣukar a cë thök guiër. Na ca kaŋ dɔm wëëu Centrelink, ka yïn a bë rëër ka yï leŋ Akuën ë Ŋiëëc alɔŋ Centrelink (CRN). Akuën duun CRN a ba yök athör nhïïm ku kɛd ye Centrelink tuöc yïïn. Yeen akuën bɛ̈ɛ̈r yic 9 ku ee thok thök kïn dït. Ŋic kën muk rin bïn ye bɛn dhuök läthɛɛr. Bëyakëdäŋ, yïn a ce bɛn cɔɔl CRN tɛ̈ wïc yïn yeen ba rot gät piny rin bë yïïn ya dɔ̈m - Centrelink a bï yuöp läthɛɛr rin ba kën gät piny tɛ̈ liiu yen ke yïïn.

Dɛ̈d

Rin COVID-19 wälä rin cï ɣɔɔc dhuk piny tɛkdä ka tök kam käkäa cë dhiɛl rëët yï nhom:

Nyuööc luɔy yicLuɔn du a cë riääk Luɔn du a cë tek yicLuɔn du a cë riääk wälä a ca tek yic rin ba mat ke muöök ë mïthLuɔn du a cë riääk rin cï yïn yï thok lel

Ɣɛ̈ɛ̈ Ɣei

Leŋ kë cë rot waar cɛɛŋ du yic rin COVID-19 wälä rin cï ɣɔɔc dhuk piny? (cëmën, cë yï nyuööc, cë luɔn du riääk wälä cë luɔn du tek yic?)

Ɣɛ̈ɛ̈ Ɣei

Det: Na cë luɔn du riääk wälä nä yï nyuööc tɛ̈n luɔy gɔl aköl nïn 1 Pendiäk 2020, ka raan ka cï luööi a bë kony wëëu ye dɔ̈m dhël "JobKeeper". Käkä aa wëëu ye akuma kɔɔc dhie kɔc luööi kony rin bïk kɔɔc keen cïk luööi cï cop wei ku aa bïk ya dɔ̈m wëëu cë $1500 wan thok wiik ka rou yiic. Jaam ke raan cï luööi alɔŋ wëëu ë kuɔɔny kä.

Na ca rot luööi yïn rot, ka lëu bë yï kony aya. Wïc lëk kɔ̈k tɛ̈n. Ka yï tït, tɛkdä ka lëu bë yï lɔ̈k yï ye dɔ̈m wëëu ë kuɔɔny ë Centrelink tɛ pɛth yen keya.

Ye dɔm wëëu RaanWïcLuɔy (JobSeeker) wënthɛɛr? (wäär ye cɔl Newstart) wälä Youth Allowance tɛ̈n RaanWïcLuɔy (JobSeeker)?

Ɣɛ̈ɛ̈ Ɣei

Yïn a cït raan tɔ̈u kam kɔɔc path ke wëëu ë kuɔɔny ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker) rin wïc yïn luɔy.

Gät rot piny rin bë yï dɔ̈m wëëu ë kuɔɔny.

  1. Youth Allowance (tɛ̈n kɔɔc wïc luɔy) tɛ̈ ye yïn riënythii leŋ run ka 16 – 21.
  2. Wëëu ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker) tɛ̈ leŋ yïn ruöön 22 ɣet run juɛ̈ɛ̈c kɔɔc dɔm wëëu ë määc (ruöön 66 le tueŋ).
  3. Wëëu ë muöök ë mïth tɛ̈ ye yïn raan muk manh koor ku ye yïn ye muk kaam dït tet.

Det: kuat raan ye dɔ̈m wëëu kä a bë Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona (Coronavirus Supplement) kaam cek yic ku wëëu ye juak thïn aa $550 wiik ka rou yiic ye wëëu wënthɛɛr kony raan juak yiic.

Kën ee kuɔɔny ë nïn lik ku yeen a cë guiir bë kɔ̈ɔ̈c aköl nïn 24 Pendhoŋuan 2020. Na cë kööl kën wan, ka Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona bë ya gam aa bë ya $250 wiik ka rou yiic ɣet aköl nïn 31 Penthiäärkurou 2020.

Lɔɔr lɔ̈kaɣukar myGov ku gät rot piny ku gɔc

Na cë luɔn du riääk wälä nä yï nyuööc tɛ̈n luɔy gɔl aköl nïn 1 Pendiäk 2020, ka raan ka cï luööi a bë kony wëëu ye dɔ̈m dhël "JobKeeper". Käkä aa wëëu ye akuma kɔɔc dhie kɔc luööi kony rin bïk kɔɔc keen cïk luööi cï cop wei ku aa bïk ya dɔ̈m wëëu cë $1500 wan thok wiik ka rou yiic. Jaam ke raan cï luööi alɔŋ wëëu ë kuɔɔny kä.

Na ca rot luööi yïn rot, ka lëu bë yï kony aya. Wïc lëk kɔ̈k tɛ̈n. Ka yï tït, tɛkdä ka lëu bë yï lɔ̈k yï ye dɔ̈m wëëu ë kuɔɔny ë Centrelink tɛ pɛth yen keya ku a path ba rot gät piny rin bë yï dɔ̈m wëëu ë kuɔɔny.

Yïn a këc lɛ̈k ba akuën ë bɛŋ du gäm Centrelink, ku yïn a këc cɔl anyuth cï luɔy riääk wälä athör cï raan ka cï luööi gɔ̈t. Cuat athör duun wïc yïn wëëu kuɔɔny lɔ̈kaɣukar ku Centrelink a bë jam ke yïïn tɛ̈ leŋ yen wël kɔ̈k cë döŋ wïckä ba ke mat thïn.

Tɛkdä ba ya raan tɔ̈u kam kɔɔc leŋ path bë ke dɔ̈m wëëu kɔ̈k ë Centrelink. Lɔɔr Lɔ̈kaɣukar ë Centrelink rin ba tïŋ lɔn leŋ yen kuɔɔny dɛ̈d tɔ̈u bë piath ke yïïn.

Aya, a lëu ba wël kɔ̈k puɔc piŋ yök tɛ̈n wälä yuöp kɔɔc lui Panlööŋ Wuön Dun Akeunhom bïk yï lɛ̈k wël kɔ̈k.

Yïn a cë lɛ̈k ba rot gät piny lɔ̈kaɣukar myGov rin ba akuɛ̈ɛ̈n ku nuɛ̈ɛ̈t. A lëu ba wël piööc alɔŋ tɛ̈ bïn akuɛ̈n dunuɛ̈ɛ̈t Medicare thïn piŋ tɛ̈n tɛ̈dä ka yïn nem ATO tɛ̈n.

Na ca kën thöl luɔy, ka yï tuany 'Ɣɛ̈ɛ̈' löŋ wën cë thiëëc yic nhial rin ba la tueŋ ke luɔn du.

Lɔɔr lɔ̈kaɣukar myGov ba akuɛ̈n du yam. Yïn a bë dhiɛl laŋ imeel rin bïn rot gät piny.

Na ca akuɛ̈n du yam, ka yï tuany 'Ɣɛ̈ɛ̈' löŋ wën cë thiëëc yic nhial rin ba la tueŋ ke luɔn du.

Lɛ̈k kɔɔc lui Centrelink tɛ̈ leŋ yen kë cë rot waar piër du yic.

(cëmën, tɛ̈ cï wëëu kuun ye dɔm wälä tɛ̈ cï wëëu raan ceŋ wek baai ke yiic waar wälä tɛ̈ cï luɔn du tek yic)

Kɔɔc tït bïk jam ke Centrelink aa juëc apɛy. Manha duk la mäktam ë Centrelink duun akeunhom yic, kä lëu ba ke looi aa kïk:

  1. Lɔ̈kaɣukar: na leŋ kë cë rot waar piër du yic ka lëu ba cɔ̈k piny lɔ̈kaɣukar akuën duun myGov yic
  2. Telepun: na ciën tɛ̈ bïn la akuën duun myGov yic, ka yï yup Centrelink bëyakëdäŋ yen bïn tïït

Yïn a bë gua gäm käkä:

  1. Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona*

Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona (Coronavirus Supplement) aa ye dɔm kaam cek yic. Wëëu ë kuɔɔny tɛ̈n RaanWïcLuɔy (JobSeeker) kä aa cë guiir bë raan ke dɔm ɣet tɛ̈ bï ke teem aköl nïn 24 Pendhoŋuan 2020. Na cë kööl kën wan, ka Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona bë ya gam aa bë ya $250 wiik ka rou yiic ɣet aköl nïn 31 Penthiäärkurou 2020.

*wëëu ajuëk, wëëu kuɔɔny kaam cek yic ku wëëu bë juak thïn aa $550 wiik ka rou yiic ye wëëu wënthɛɛr kony raan juak yiic. Det wɛ̈t tɛ̈n ba ŋic lɔn tɛ̈u yïn kam kɔɔc kony.

Wïc lëk kɔ̈k tɛ̈n.

Det: Wël cë mat bë luɔy rɔm mac aa bë bɛn dhuk nyiɛn den aköl 4 Penbɛ̈t tɛ̈ wäär cï ke kaŋ teem kɔ̈ɔ̈th rin COVID-19. Ka yeen wëëu kuun kuɔɔny ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker) aa lëu bë ke teem kɔ̈ɔ̈th tɛ̈ jɛy yïn lon path ke yïïn ka cïn wɛ̈t pɛɛth jɛy yïn ca gai yic.

Yïn a cït raan tɔ̈u kam kɔɔc path ke wëëu ë kuɔɔny ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker) rin wïc yïn luɔy.

Gät rot piny rin bë yï dɔ̈m wëëu ë kuɔɔny.

  1. Youth Allowance (tɛ̈n kɔɔc wïc luɔy) tɛ̈ ye yïn riënythii leŋ run ka 16 – 21.
  2. Wëëu ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker) tɛ̈ leŋ yïn ruöön 22 ɣet run juɛ̈ɛ̈c kɔɔc dɔm wëëu ë määc (ruöön 66 le tueŋ).
  3. Wëëu ë muöök ë mïth tɛ̈ ye yïn raan muk manh koor ku ye yïn ye muk kaam dït tet.

Kuat raan ye dɔ̈m wëëu kä a bë Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona (Coronavirus Supplement) kaam cek yic ku wëëu ye juak thïn aa $550 wiik ka rou yiic ye wëëu wënthɛɛr kony raan juak yiic.

Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona (Coronavirus Supplement) aa ye dɔm kaam cek yic. Wëëu ë kuɔɔny tɛ̈n RaanWïcLuɔy (JobSeeker) kä aa cë guiir bë raan ke dɔm ɣet tɛ̈ bï ke teem aköl nïn 24 Pendhoŋuan 2020. Na cë kööl kën wan, ka Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona bë ya gam aa bë ya $250 wiik ka rou yiic ɣet aköl nïn 31 Penthiäärkurou 2020.

Lɔɔr lɔ̈kaɣukar myGov ku gät rot piny ku gɔc.

Yïn a këc lɛ̈k ba akuën ë bɛŋ du gäm Centrelink, ku yïn a këc cɔl anyuth cï luɔy riääk wälä athör cï raan ka cï luööi gɔ̈t. Cuat athör duun wïc yïn wëëu kuɔɔny lɔ̈kaɣukar ku Centrelink a bë jam ke yïïn tɛ̈ leŋ yen wël kɔ̈k cë döŋ wïckä ba ke mat thïn.

Det: Wël cë mat bë luɔy rɔm mac aa bë bɛn dhuk nyiɛn den aköl 4 Penbɛ̈t tɛ̈ wäär cï ke kaŋ teem kɔ̈ɔ̈th rin COVID-19. Ka yeen wëëu kuun kuɔɔny ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker) aa lëu bë ke teem kɔ̈ɔ̈th tɛ̈ jɛy yïn lon path ke yïïn ka cïn wɛ̈t pɛɛth jɛy yïn ca gai yic.

A cïn kë ba looi.

Yïn a bë gua gäm käkä:

  1. Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona

Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona (Coronavirus Supplement) juɛk raan, wëëu kuɔɔny kaam cek yic ku wëëu bë juak thïn aa $550 wiik ka rou yiic ye wëëu wënthɛɛr kony raan juak yiic. Det wɛ̈t tɛ̈n ba ŋic lɔn tɛ̈u yïn kam kɔɔc kony.

A cë guiir bë kɔ̈ɔ̈c aköl nïn 24 Pendhoŋuan 2020. Na cë kööl kën wan, ka Wëëu Kuɔɔny Kɔ̈mkorona bë ya gam aa bë ya $250 wiik ka rou yiic ɣet aköl nïn 31 Penthiäärkurou 2020.

Wïc lëk kɔ̈k tɛ̈n.

Det: Wël cë mat bë luɔy rɔm mac wëëu ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker), Youth Allowance tɛ̈n raan wïc luɔy wälä raan döm wëëu ë muöök ë mïth aa cë teem kɔ̈ɔ̈th nïn lik rin COVID-19. Aa bë bɛn dhuk nyiɛn den aköl 4 Penbɛ̈t 2020. Ka yeen wëëu kuun kuɔɔny ë RaanWïcLuɔy (JobSeeker) aa lëu bë ke teem kɔ̈ɔ̈th tɛ̈ jɛy yïn lon path ke yïïn ka cïn wɛ̈t pɛɛth jɛy yïn ca gai yic.